Producenci
Regulamin

Regulamin

I. Definicje

Terminy użyte w Regulaminie:

1) Sprzedający – Dorota Zygmunt, prowadząca działalność gospodarczą Pracownia Forma Dorota Zygmunt

2) Nabywca – kupujący przez serwis internetowy www.wallandart.pl

3) Wallandart.pl – serwis internetowy umożliwiający zamówienie unikatowych produktów realizowanych na podstawie indywidualnie konfigurowanych przez Nabywcę zamówień

4) Produkty - przedmiotem sprzedaży są fototapety oraz artykuły wystroju wnętrz, zwane dalej produktami.

§ 1 Informacje ogólne

1) Właścicielem serwisu internetowego Wallandart.pl umożliwiającego zamówienie unikatowych produktów realizowanych na podstawie indywidualnie konfigurowanych przez Nabywcę zamówień jest Pracownia Forma Dorota Zygmunt Nip 642-237-65-35, Regon 24051889.

2) Świadczenie usług poprzez Wallandart.pl odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3) Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu Wallandart.pl. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do złożenia zamówienia, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

4) Przed złożeniem zamówienia w serwisie Wallandart.pl należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Składając zamówienie Nabywca potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

5) Poniższe postanowienia Regulaminu zastępują wszelkie ustnie lub pisemnie uprzednio ustalane warunki dostaw, płatności, gwarancji i odpowiedzialności Sprzedającego, chyba że zawarto z Nabywcą odrębną umowę obejmującą swym przedmiotem usługę świadczoną w ramach serwisu Wallandart.pl.

6) Nabywca zobowiązuje się do podania w formularzu zamówienia pełnych oraz zgodnych z prawdą danych. W przypadku podania fałszywych danych, Nabywca ponosi odpowiedzialność za wynikłe z tego faktu szkody.

§ 2 Zawarcie umowy

1) Do korzystania z usług oferowanych przez Wallandart.pl niezbędne jest posiadanie urządzenia podłączonego do sieci Internet, przeglądarki internetowej oraz programu pocztowego.

2) Przedstawione przez Sprzedającego produkty nie są ofertą sprzedaży, a jedynie zaproszeniem Nabywcy do przedstawienia oferty kupna. Oferty kupna można składać poprzez przygotowany przez Wallandart.pl - internetowy system konfiguracji indywidualnych zamówień dostępny online.

3) Każdy zamówiony produkt musi zostać wcześniej skonfigurowany przez nabywcę przy użyciu narzędzi dostępnych na stronie internetowej systemu Wallandart.pl. Zakres konfiguracji ograniczony jest możliwościami technicznymi systemu.

4) Oferowane produkty w ramach serwisu realizacji na zlecenie Wallandart.pl wytwarzane są na podstawie indywidualnie konfigurowanych przez Nabywcę zamówień i/lub w razie potrzeby oraz na wyraźne życzenie Nabywcy poddawane są korekcie zgodnie z jego wskazówkami, o ile zakres żądanych poprawek nie będzie wykraczał poza przedmiot opisany w pierwotnym zamówieniu.

5) Każdy zamówiony artykuł jest konfigurowany w serwisie Wallandart.pl przez Nabywcę. Wszystkie ceny podane są zawsze z podatkiem VAT.

6) Zamówienia składane przez Nabywcę przyjmowane są wyłącznie z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących warunków i cen.

7) Przeglądając ofertę należy wybrać produkty a następnie dodać do koszyka poprzez kliknięcie przycisku „do koszyka”. Po wybraniu produktów, następuje etap realizacji zamówienia, w tym celu należy kliknąć przycisk „Zamawiam” a następnie wybrać jedną z dostępnych opcji: zamówienie bez rejestracji konta, z rejestracją konta lub logując się na posiadane konto.

8) Rejestracja konta daje możliwość podglądu w historię zamówień, brak konieczności wypełniania formularza z danymi przy następnym zamówieniu. W każdej chwili można zmienić swoje dane oraz ustawienia konta.

9) Dane dotyczące zamówienia udostępniane są Nabywcy w potwierdzeniu otrzymanym drogą elektroniczną.

10) Do wystawienia faktury VAT wiążąca jest cena obowiązująca w chwili złożenia zamówienia przez nabywcę.

11) Za początek terminu realizacji zamówienia uznaje się wysłanie wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Następuje to po otrzymaniu kompletu informacji dotyczących zamówienia.

12)W przypadku nie uregulowania płatności w terminie dłuższym niż 7 dni od złożenia zamówienia może ono zostać anulowane w systemie zamówień Wallandart.pl.

§ 3 Płatność

1) Płatności za towary powinny być dokonywane w formie przedpłaty przelewem tradycyjnym lub za pośrednictwem DotPay

DotPay Wallandart

2) Sprzedający zastrzega sobie prawo do akceptacji lub odmowy przyjęcia pewnych form płatności.

§ 4 Dostawa

1) Koszty przesyłki obliczane są za każdy zamówiony wyrób zgodnie z kalkulatorem cen umieszczonym w formularzu zamówień serwisu Wallandart.pl. Podane stawki dotyczą wysyłki na terytorium Polski.

2) Wszelkie zamówienia z dostawą poza granice Polski muszą być każdorazowo indywidualnie ustalone ze Sprzedającym.

3) Paczki wysyłane są za pośrednictwem Poczty polskiej, InPost lub firmy kurierskiej.

4) Możliwy jest odbiór osobisty towarów w siedzibie Sprzedającego - Nabywca nie ponosi dodatkowych kosztów za dostawę i dokonuje płatności w kwocie pomniejszonej o koszt dostawy. Nabywca powinien poinformować Sprzedającego o chęci odbioru osobistego.

5) Przewidywany czas realizacji zamówień to przedział pomiędzy 5-10 dni roboczych, liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty.

6) Jeżeli dostarczone towary posiadają widoczne uszkodzenia i istnieje uzasadnione przypuszczenie, że wyrób został uszkodzony należy ten fakt zgłosić spedytorowi/przewoźnikowi w trakcie dostawy. W uzasadnionych przypadkach należy odmówić przyjęcia takiej przesyłki oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.

§ 5 Odstąpienie od umowy kupna

1) Wallandart.pl jest serwisem obsługującym zlecenia na indywidualne zamówienie.

2) Zamówiony przez Nabywcę produkt jest wykonany na podstawie indywidualnego i szczegółowego zamówienia , dlatego też zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt.4 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271) prawo do odstąpienia od umowy w trybie art. 7 ust. 1 ww. ustawy ( czyli zwrotu towaru w terminie 10 dni bez podania przyczyny ), definitywnie nie przysługuje.

§ 6 Reklamacja

1) Nabywca, składając reklamację z tytułu odpowiedzialności Sprzedającego za wady Produktu (w przypadka Klienta nie będącego konsumentem) albo za niezgodność Produktu z umową (w przypadku Klienta będącego konsumentem) reklamowany towar obowiązany jest zgłosić pisemnie e-mailem lub pocztą reklamację dotyczącą zauważalnych wad towaru. Reklamacja powinna ponadto zawierać:

• dane Nabywcy umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Klienta

• rodzaj usługi, której dotyczy,

• okoliczności uzasadniające reklamację,

• ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.

2) W przypadku uznania reklamacji na rzecz Klienta, Sprzedający:

• usunie wady lub wymieni Klientowi reklamowany towar na nowy,

• jeśli usunięcie wady lub wymiana nie są technicznie możliwe Sprzedający zwróci pełną wartość zamówionego towaru w ciągu 14 dni.

3) Sprzedający jest zobowiązany ustosunkować się do pisemnej reklamacji klienta w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania. Przekroczenie tego terminu jest równoznaczne z pełną akceptacją roszczeń konsumenta.

§ 7 Zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym Kupujący, który korzysta z usług oferowanych przez Wallandart.pl, zobowiązany jest do:

· niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa,

· korzystania ze strony internetowej Wallandart.pl w sposób nie zakłócający jej funkcjonowaniu,

· korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Administratora strony Wallandart.pl

§ 8 Ochrona danych

1) Przekazane przez Nabywcę do serwisu Wallandart.pl dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

2) Dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do realizacji umowy kupna sprzedaży, m. in. do dostawy towarów pod wskazany adres. Wykorzystywanie danych Nabywcy w celach reklamowych, marketingowych, przeprowadzenia badań rynkowych, lub do sporządzania przez Sprzedającego ofert wymaga wyraźnej zgody Nabywcy, który ma możliwość jej udzielenia w formularzu zamówienia. Zgoda taka jest udzielana dobrowolnie i możliwe jest w każdej chwili odstąpienie od udzielonej zgody.

3) Aby odstąpić od udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz danych użytkownika, fakt ten należy Sprzedającemu zgłosić pisemnie.

§ 9 Prawa autorskie

1) Produkty oferowane przez Wallandart.pl objęte są prawami autorskimi. Nabywca nie jest upoważniony do rozpowszechniania lub powielania produktów oferowanych przez Sprzedającego.

2) W przypadku, gdy Nabywca przekazuje do realizacji produktu własne zdjęcia oświadcza On, iż posiada prawa autorskie do przedmiotowego zdjęcia lub grafiki. Sprzedający zastrzega sobie prawo do żądania od Nabywcy pisemnego potwierdzenia posiadania prawa autorskiego do realizacji. W razie gdy nie zostanie ono przedstawione lub uznane zostanie za mało wiarygodne - istnieje możliwość odmówienia realizacji zamówienia. W takim przypadku zastosowanie mają zapisy podane w § 4 pkt 11.

3) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” (DZ.U.z2006r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.).

§ 10 Postanowienia końcowe

1) Treść regulaminu jest wiążąca dla stron zgodnie z brzmieniem, w momencie złożenia przez klienta zamówienia.

2) Wallandart.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.

3) Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna-sprzedaży będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd. Właściwym sądem do rozstrzygania sporów powstałych na tle działalności prowadzonej przez Sprzedawcę jest właściwy polski sąd powszechny.

4) W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl